МОЗ розтлумачує нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики

11.02.2013

В державі затверджено нову редакцію Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики. Нові правила затверджено відповідним Наказом МОЗ України від 30 листопада 2012 року № 981 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02 лютого 2011 року № 49", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 20 грудня 2012 року за № 2131/22443 та опублікованого в Офіційному віснику України 8 січня 2013 року за № 100.

Згідно зі статтею 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.

Ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають оприлюдненню у порядку, встановленому законодавством, і набирають чинності через десять днів з дати державної реєстрації нормативно-правового акта, якщо в ньому не передбачений пізніший строк набрання

Пунктом 2.6 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (далі - Ліцензійні мови) передбачено, що "використання одного приміщення за різними функціональними призначеннями не допускається".

Функціональне призначення приміщень визначається його оснащенням, відповідними вимогами до площ та спеціальностями медичних працівників, які безпосередньо працюють в цих кабінетах. Ці норми закріплені в ДБН В.2.2 - 10 - 2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я", в яких, наприклад, зазначено "Кабінет лікарів консультативного прийому". Наприклад до кабінетів медичних працівників стоматологічного профілю застосовуються майже однакові вимоги до площ, оснащення та оздоблення, крім діяльності за спеціальностями "Хірургічна стоматологія" та "Дитяча стоматологія".

Пунктом 2.8 Ліцензійних умов визначено, що у найменуванні юридичної особи повинно міститись найменування лише одного із видів закладів охорони здоров'я відповідно до Переліку закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України від 28 жовтня 2002 року № 385, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за № 892/7180. Використання юридичними особами в своєму найменуванні та найменуванні структурних підрозділів видів закладів охорони здоров'я та їх словосполучень, які не відповідають Переліку закладів охорони здоров'я, не допускається.

Зазначені вимоги пов'язані із змінами в законодавстві, а саме з редакцією статті 3 Основ законодавства України про охорону здоров'я, в якій визначено, що заклад охорони здоров'я - це юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників. Також ця норма зумовлена Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим Указом Президента України від 13 квітня 2011 № 467, згідно з яким Міністерство охорони здоров'я України має виключне право затверджувати переліки закладів охорони здоров'я.

Згідно з пунктом 2.9 Ліцензійних умов Фізична особа - підприємець має право найму медичних та фармацевтичних працівників, за наявності у фізичної особи - підприємця вищої кваліфікаційної категорії із заявленої спеціальності та провадження нею медичної практики із цієї спеціальності за ліцензією МОЗ України понад п'ять років.

Найм медичних та фармацевтичних працівників здійснюється за спеціальністю фізичної особи - підприємця та молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою різного профілю за умови, що їх кваліфікаційний рівень відповідає встановленим вимогам."  

Згідно з пунктом 3.1 Ліцензійних умов Медичною діяльністю можуть займатись особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Такі вимоги встановлені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженим наказом МОЗ України від 29 березня 2002 року № 117.

Відповідність спеціальним освітнім та кваліфікаційним вимогам лікарів засвідчується:

1) дипломом про вищу медичну освіту державного зразка;

2) сертифікатом лікаря-спеціаліста встановленого зразка, виданим вищими медичними навчальними закладами, закладами післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 19 грудня 1997 року № 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454;

3) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії з лікарських спеціальностей встановленого зразка, наведеного у додатку 4 до Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 19 грудня 1997 року N 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454.

Відповідно до пункту 2.3 Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 1997 р. № 359, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 р. № 14/2454 для атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання лікаря-спеціаліста у комісію, не пізніше ніж за тиждень до початку її засідання, подаються такі документи копії дипломів про освіту та інші документи, що в установленому порядку дають право займати конкретну лікарську посаду.

Таким чином право лікарів, які закінчили навчальні заклади за часів СРСР займатись професійною діяльністю не обмежено чинними нормативно-правовими актами.

Щодо абзацу сьомого пункту 4.14 повідомляємо, що згідно частини першої статті 95 Цивільного кодексу України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Частиною четвертою цього Кодексу визначено, що керівники філій призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.

Зазначаємо, що роз'яснення Міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють нових правових норм.

Також повідомляємо, що вищезазначена інформація може використовуватись в інших джерелах виключно з посиланням на її розміщення на офіційному веб-сайті МОЗ України.

Повний текст Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики розміщений за електронною адресою: 

http://www.medconsulting.com.ua/ua/nakazy-moz/nakaz-moz-ukrajini-981-vid-30112012-pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-moz-ukrajini-vid-02-02-2011-no-49

Прес-служба МОЗ України

© Медконсалтинг. Всі права захищено. 2011-2018.
м. Київ, вул. Ушинського, 40, 2 поверх, офіс 219
(поруч з Єдиним вікном МОЗ)
тел.: +380 (44) 466-11-46
моб.: +380 (67) 796-11-36